30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - توليد اسپينل آلومينات آهن از لجن كنورتور ذوب آهن
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
در اين اختراع اسپينل آلومينات آهن با استفاده از لجن كنورتور ذوب آهن اصفهان و اسپينل آلومينات منيزيم با نسبت وزني 65 درصد اسپينل و 35درصد اكسيد آهن موجود در لجن كنورتور در دماي ℃1300 تحت اتمسفر معمولي هوا به مدت سه ساعت ساخته شد و با افزايش دما به ℃1400 اسپينل آلومينات آهن دانه درشت به دست آمد. سپس با افزايش دما به ℃1500 اسپينل آلومينات آهن بصورت يكدست و بدون تخلخل ساخته شد.نتايج فازي و ريز ساختاري تشكيل اسپينل آلومينات آهن را نشان مي¬دهد.اسپينل آلومينات آهن ساخته شده با اين روش از نظر اقتصادي مقرون به صرفه بوده و همچنين از نظر زيست محيطي مشكلي ايجاد نمي¬كند.به علاوه در اين روش از لجن كنورتور كه يكي از ضايعات شركت ذوب آهن مي¬باشد، استفاده شد و همچنين از نظر زمان اسپينل آلومينات آهن در زماني كمي به دست آمد.
توليد اسپينل آلومينات آهن از لجن كنورتور ذوب آهن
شماره اظهارنامه : 139350140003009081
شماره ثبت : 95667
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1393/08/28
نام مالک/مالکین : عليرضا دهقاني ورنامخواستي
نام مخترع/مخترعین : عليرضا دهقاني ورنامخواستي
طبقه بندی بین المللی : C22B
B23B