30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - توليد تخمدان مصنوعي انسان با قابليت تكامل فوليكول هاي بدوي به فوليكول هاي آنترال
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
پيشرفت در درمان سرطان موجب افزايش بهبود افراد مبتلا به سرطان گرديده ولي آسيب ذخاير تخمداني بدليل شيمي درماني و پرتو درماني باعث مشكل ناباروري شخص مي گردد. در حال حاضر انجماد بافت تخمدان قبل از درمان سرطان ، روش سريع و اميد بخشي براي حفظ باروري بيماران سرطاني است. هدف اصلي از انجماد تخمدان در واقع حفظ فوليكول هاي پريمورديال و اوليه است كه به ميزان زيادي در بخش قشري تخمدان وجود دارند و در برابر فرآيند انجماد در مقايسه با فوليكول هاي بالغ از مقاومت بيشتري برخوردار مي باشند. پس از انجماد بافت تخمدان، به منظور بازيابي باروري دو روش متصور است؛ 1. پيوند بافت تخمدان 2. بلوغ آزمايشگاهي فوليكول¬ها كه با توجه به احتمال ورود و فعال شدن مجدد سلول هاي سرطاني در روش پيوند بافت تخمدان، روش دوم بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. بلوغ ازمايشگاهي فوليكول هاي نابالغ تخمداني بصورت دو سيستم كشت دو بعدي و سه بعدي صورت مي گيرد كه روش كشت سه بعدي بدليل حفظ تاثيرات متقابل سلول هاي گرانولوزا و اووسيت روش موثرتري است. هدف از استفاده از روش تخمدان مصنوعي، رشد فوليكول هاي تخمدان انساني در محيط ازمايشگاهي توسط كشت سه بعدي و تقليد از فرايند تكوين فوليكول در داخل بدن با استفاده از فاكتورهاي رشد و هورمون ها به ميزان صحيح و در زمان مناسب مي باشد.
توليد تخمدان مصنوعي انسان با قابليت تكامل فوليكول هاي بدوي به فوليكول هاي آنترال
شماره اظهارنامه : 139450140003012028
شماره ثبت : 95747
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1394/10/30
نام مالک/مالکین : پژوهشگاه فنآوري هاي علوم زيستي جهاددانشگاهي ابن سينا
نام مخترع/مخترعین : ابوالفضل شيرازي و محمدمهدي احمداخوندي و لاله حسيني و محمدمهدي نادري و سمانه صادق نيا و سارا برجيان بروجني و علي سروري و بهاره بهزادي و علي ملك پور و محمدمهدي مهرآذر
طبقه بندی بین المللی : A61K 35/54
ضمایم(شرح و توصیف،ادعانامه،نقشه)
شرح و توصیف : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
ادعانامه : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
نقشه : فایلی برای دانلود وجودندارد