30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - فرآيند دنيتروژناسيون گاز طبيعي با يا بدون بازيابي هليوم
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
چكيده: اختراع مربوط به روش دي نيتروژناسيون (نيتروژن زدايي) گاز طبيعي از طريق تقطير است، كه در آن گاز طبيعي (11، 12) سرد شده در يك مسير تبادل (exchange line) (1) در يك سيستم ستون هاي متشكل از حداقل يك ستون (2، 3) تفكيك مي شود، يك گاز غني از نيتروژن (18) از يك ستون (3) از سيستم ستون ها به دست آمده و در مسير تبادل گرم مي شود، يك مايع غني از متان (13) از يك ستون (3) از سيستم ستون ها تهيه شده، در مسير تبادل تحت فشار قرار گرفته و تا حداقل فشار تبخير، تبخير مي شود، و حداقل بخشي از گاز طبيعي سرد شده به شكل گازي در يك توربين (7) منبسط مي شود و در حالت گازي به يك ستون (2) از سيستم ستون ها منتقل مي شود.
فرآيند دنيتروژناسيون گاز طبيعي با يا بدون بازيابي هليوم
شماره اظهارنامه : 139550140003000869
شماره ثبت : 95433
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/01/29
نام مالک/مالکین : شرکت ار ليكوئيد، سوسايته انونيم پور اتود ات اكسپلويتيشن دس پروسيدز جورجز كلود - نام لاتین: سهامي
نام مخترع/مخترعین : سليم چوك - نام لاتین: Selim CHOUIK و آلين بريگليا - نام لاتین:Alain BRIGLIA
طبقه بندی بین المللی : F25J 3/02