27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - ساخت سيستم تست و اندازه گيري ديناميك و ارتعاشات چرخ آفرود با استفاده از سيستم هاي ابتكاري داده برداري
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
زمينه فني اختراع، مشكل فني و خلاصه اختراع: اين اختراع در رمينه ديناميك خودرو و در مجموعه اصلي مهندسي مكانيك قسمت مهندسي خودرو قابل گروه بندي مي باشد. به دليل سامانه تست و اندازه گيري پارامترهاي كششي چرخ، نيروهاي وارده به آن (سينتيك) و جابجايي سنجي و شتاب سنجي مجموعه (سينماتيك)، اين مجموعه به همراه سيستم هاي نوين داده برداري داراي توانايي سنجش و ثبت پاسخ سيستم به شرايط مختلف عملكردي خودرو در شرايط برون جاده اي مي باشد. مشكلات مهم موجود در عرصه ديناميك خودرو از منظرهاي هدررفت انرژي، پايداري ديناميكي خودرو، كنترل پذيري، نيروهاي وارده به هنگام شرايط مختلف عملكردي از جمله به هنگام برخورد با موانع، راحتي سرنشينان و بازده عملكردي خودرو قابل بررسي مي باشند. شرايط آفرود يا برون جاده اي داراي پيچيدگي بيشتري بوده و مشكلات ذكر شده در شرايط جاده آفرود داراي پيچيدگي بيشتري مي گردند. متاسفانه در كشور ما با توجه به اينكه سهم قابل ملاحظه اي از كشور به جاده هاي آفرود تعلق دارد، سامانه بررسي ديناميك چرخ با توانايي مرتفع ساختن مشكلات ذكر شده وجود ندارد. سيستم مذكور با داشتن يك حامل چرخ مجهز به لودسل هاي در راستاهاي افقي و عمودي، سيستم ثبت ارتعاشات، سيستم تصوير برداري آنلاين از تماس چرخ-بستر، سامانه هاي كنترلي سرعت و بار روي چرخ، سيستم سنجش تنش تماسي در بستر داراي ويژگي مهمي براي انواع سنجش و ارزيابي هاي مرتبط با اين زمينه براي اولين بار در كشور مي باشد.
ساخت سيستم تست و اندازه گيري ديناميك و ارتعاشات چرخ آفرود با استفاده از سيستم هاي ابتكاري داده برداري
شماره اظهارنامه : 139550140003002300
شماره ثبت : 95763
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/02/30
نام مالک/مالکین : حميد تقوي فر و هادي تقوي فر و عارف مرداني كراني
نام مخترع/مخترعین : حميد تقوي فر و عارف مرداني كراني و هادي تقوي فر
طبقه بندی بین المللی : G01B
ضمایم(شرح و توصیف،ادعانامه،نقشه)
شرح و توصیف : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
ادعانامه : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
نقشه : فایلی برای دانلود وجودندارد