27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - توربين بادي محور عمودي با دريچه
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
توربين بادي محور عمودي با دريچه به منظور افزايش راندمان توربين هاي بادي محور عمودي ارائه شده است. يكي از بزرگترين مشكلات توربين هاي محور عمودي ، راندمان كم آنهاست. هدف از ارائه اين طرح افزايش توان توربين هاي محور عمودي مي باشد. با استفاده از دريچه در اين توربين مي توان گشتاور مقاوم پره پشت به باد را كاهش داد، در صورتيكه اين دريچه ها فقط زماني باز شوند كه جهت باد مخالف است و زماني كه جهت باد موافق است دريچه بسته شود.
توربين بادي محور عمودي با دريچه
شماره اظهارنامه : 139550140003002604
شماره ثبت : 95876
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/03/07
نام مالک/مالکین : مريم اميري خبوشان و مرتضي عنبرسوز
نام مخترع/مخترعین : مرتضي عنبرسوز و مريم اميري خبوشان
طبقه بندی بین المللی : B21D 53/78