30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - فرآيند رز ماندگار غيرحساس نسبت به اتيلن حاوي ژن موتانت ETR1-1
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
چكيده: گل رز (Rosa hyblida L.) از مهمترين گياهان زينتي و اقتصادي، در سراسر جهان است. جلوگيري از زوال گلها، خصوصاً گلهاي شاخه بريده و توليدگلهايي با كيفيت و ماندگار، همواره يكي از اهداف بهنژادگران بوده است. در اين راستا راه كار هاي بكار رفته در ارقام رز عمدتاً شامل دورگ گيري، سلكسيون و معرفي جهش هاي طبيعي بوده است. در حالي كه بروز هتروزيگوسيتي، محدوديت منابع ژنتيكي سازگار در دورگ گيري جنسي و پيچيدگي ساختار ژنومي رز، بهسازي آن را از طريق اصلاح كلاسيك محدود نموده است. پيشرفت فن آوري دست ورزي ژنتيكي، روش جايگزين مناسبي براي انتقال ژن هاي مطلوب و منفرد به گل هاي رز ارايه نموده است. هدف اين اختراع، دستيابي به يك رقم گل رز شاخه بريده تراريخت مقاوم به اتيلن داراي ثبات ژن بوده است. در طي مطالعه حاضر، رقم گل رز فتان حاصل از تراريختي گل رز شاخه بريده Vendetta ( باززايي جنين رويشي هم كشت با آگروباكتري حاوي ژن موتانت etr1-1) بدست آمد و پس از 60 واكشت به جهت بررسي ثبات ژن انتقال يافته، مورد بررسي قرار گرفت. بررسي هاي صورت گرفته، حضور و بيان ژن هدف را در گياهچه هاي 5 ساله تراريخت شده اثبات نمودند. بررسي تكميلي مورفولوژيك و فيزيولوژيك بيانگر افزايش 2 برابري طول عمر در لاين برتر رقم فتان نسبت به رقم شاهد بوده است. گل رز حاصله رقمي جديد بوده و مي تواند راه گشاي عرضه گل رز شاخه بريده داراي طول عمر بالا بوده و در نهايت افزايش صادرات و ارز آوري براي كشور را به ارمغان مي اورد. كلمات كليدي: اتيلن، ماندگاري، پيري گل، گل رز
فرآيند رز ماندگار غيرحساس نسبت به اتيلن حاوي ژن موتانت ETR1-1
شماره اظهارنامه : 139550140003002676
شماره ثبت : 95760
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/03/09
نام مالک/مالکین : فتانه ياري
نام مخترع/مخترعین : فتانه ياري
طبقه بندی بین المللی : A01B