27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - حفاظ الكترومغناطيسي-گرمايي رايانه هاي لپ تاپ
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
بسياري از افراد هنگام استفاده از كامپيوتر هاي لپ تاپ اين وسايل را بر روي پا (دامن) خود قرار مي دهند كه اين كار با توجه به مسايلي همچون گرم شدن تدريجي اين رايانه ها در هنگام كار، خطر مواجهه با ميدانهاي الكترومغناطيسي توليد شده توسط لپ تاپ و بالاخره خطر مواجهه با ميدانهاي الكترومغناطيسي مربوط به اينترنت بي سيم (Wi-Fi) در اين كامپيوترها، نگراني هاي عمده اي را ايجاد مي نمايد. لازم به ذكر است كه مطابق تحقيقات موجود، هر كدام از عوامل ذكر شده فوق مي توانند بر روي قابليت باروري اسپرم تاثير قابل ملاحظه اي داشته باشد. با در نظر گرفتن مسايلي كه در ارتباط با استفاده از كامپيوترهاي Lap Top بر روي پا در مردان و بويژه مردان جوان مطرح مي گردد، در اين پروژه با همكاري و مساعدت مركز تحقيقات حفاظت در برابر پرتوهاي يونساز و غير يونساز دانشگاه علوم پزشكي شيراز نسبت به طراحي و ساخت LapPad ، يك حفاظ الكترومغناطيسي – گرمايي براي استفاده ايمن از اين رايانه ها ها اقدام شده است. ارزيابي هاي انجام شده بر روي نمونه هاي اوليه ساخته نشان داد كه با استفاده از حفاظ LapPad ميزان توان الكترومغناطيسي دريافتي حدود 13 dB معادل با 20 برابر كمتر از حالتي است كه LapPad استفاده نشده است. بدين ترتيب در حالتي كه LapPad حضور دارد تنها 5% توان امواج الكترومغناطيسي نسبت به حالتي كه اين مجموعه قرار ندارد دريافت شده است. همچنين نتايج آزمايشهاي انجام شده نشان داد كه LapPad قادر است به صورت موثري در حذف اثرات حرارتي كامپيوترهاي لپ تاپ كاربرد داشته و از اين منظر اثرات زيانبار مواجهه با ميدان هاي الكترومغناطيسي و گرما را بر روي فرايند اسپرماتوژنز، كاهش دهد.
حفاظ الكترومغناطيسي-گرمايي رايانه هاي لپ تاپ
شماره اظهارنامه : 139550140003003927
شماره ثبت : 95524
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/04/04
نام مالک/مالکین : سيدعليرضا مرتضوي مهرآبادي و سيدمحمدجواد مرتضوي مهرآبادي و عليرضا رئيسي و علي زماني و محمد طاهري و پارسا رضائي خسروي و رضا ياربخش
نام مخترع/مخترعین : پارسا رضائي خسروي و سيدعليرضا مرتضوي مهرآبادي و سيدمحمدجواد مرتضوي مهرآبادي و عليرضا رئيسي و علي زماني و محمد طاهري و رضا ياربخش
طبقه بندی بین المللی : A47B 21/00
G06F 1/00