27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - تابلو با اجزاي نيمه شفاف و شفاف رنگي نوراني با به تله انداختن نور
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
تابلو با اجزاي نيمه شفاف و شفاف رنگي نوراني با به تله انداختن نور تابلوي شفاف كه در ان نور ال اي دي ها ي پخش شده در داخل تابلو به تله افتاده و محصور شده و انعكاس مييابد در داخل كلمات يا اشكال بكار رفته در ميانه ورقه پلكسي شفاف كه نور از داخل كلمات و اشكال داخل تابلو به بيرون از تابلو بصورت يكنواخت بازتاب و پخش ميگردند و اين كلمات و اشكال نور دار چون داخل تابلويي از ورق پلكسي شفاف ويا ديگر مواد شفاف و بي رنگ قرار دارند بنابراين هنگام ديدن افراد به تابلو كلمات و اشكال نوردار بصورت بدون حصار و يا معلق و بصورت حجم دار در نظر اول ديده ميشود و جلب نظر ميكند.
تابلو با اجزاي نيمه شفاف و شفاف رنگي نوراني با به تله انداختن نور
شماره اظهارنامه : 139550140003005047
شماره ثبت : 95866
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/04/30
نام مالک/مالکین : عليرضا ايران پور
نام مخترع/مخترعین : عليرضا ايران پور
طبقه بندی بین المللی : H05K
ضمایم(شرح و توصیف،ادعانامه،نقشه)
شرح و توصیف : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
ادعانامه : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
نقشه : فایلی برای دانلود وجودندارد