27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - نانو خشك كن پاششي با مبدل پيزوالكتريك
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
اختراع حاضر دستگاه توليد نانو ذرات با سامانه نوسانگر پيزو الكتريك فراصوت است كه مربوط به بخش انجام عمليات مختلف زير بخش جداسازي، مخلوط كردن مي باشد. در اين پژوهش،يك مبدل پيزوالكتريك با اعمال ميدان الكتريكي، موجب ارتعاش سيال و جدايش قطرات ريز مه مانند از سطح مايع شد و از خشك كردن قطرات حاصل ، نانوپودر ايجاد شد. طي فرايند تبخير، ذرات به پودر بدل شده و سپس خشك مي¬شوند.به طور خلاصه مي¬توان گفت كه با استفاده از اين دستگاه امكان پودر¬كردن محلول¬ها با غلظت¬هاي مختلف از مواد گوناگون در محدوده نزديك به دانسيته آب وجود دارد. در دستگاه اختراعي فرآيند تك مرحله اي ميباشد و نياز به ايجاد رسوب نميباشد. همچنين داراي تنوع در تركيبات مورد كاربرد(تركيبات بيولوژيكي،آلي،معدني و يا تلفيقي از اين مواد) ميباشد. اختراع حاضر در هر زمينه اي كه نانو ذرات مورد استفاده باشد ، دستگاه اختراعي كاربرد و تاثير بسزايي دارد مانند صنايع غذايي،دارويي، شيميايي و....
نانو خشك كن پاششي با مبدل پيزوالكتريك
شماره اظهارنامه : 139550140003008962
شماره ثبت : 95890
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/07/27
نام مالک/مالکین : قدير رجب زاده اوغاز و نرگس شاه قليان قهفرخي و پژوهشكده پژوهشكده علوم و صنايع غذايي و محمدعلي غرآباديان
نام مخترع/مخترعین : قدير رجب زاده اوغاز و نرگس شاه قليان قهفرخي و محمدعلي غرآباديان
طبقه بندی بین المللی : A61N 2/00
A61K 9/00
B01J 3/00
ضمایم(شرح و توصیف،ادعانامه،نقشه)
شرح و توصیف : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
ادعانامه : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
نقشه : فایلی برای دانلود وجودندارد