30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - پماد حاصل از عصاره هيدروالكلي گياه Scrophularia striata براي ترميم زخم هاي بيماري ديابت
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
ابتدا پس از جمع آوري و شستشوي گياه مذكور، آنرا در در دماي 25 درجه سانتي گراد در سايه خشك نموده و توسط آسياب به صورت پودر تهيه شد. . به ازاي هر 600 ميلي ليتر الكل اتانول 70 درصد، 50 گرم از پودر گياه آسياب شده را در كاغذ صافي بسته بندي كرده، آن را در دستگاه سوكسله به مدت 48 ساعت قرار داده سپس عصاره هيدروالكلي حاصل از تقطير را در دستگاه روتاري قرار داده تا حلال آن گرفته شود. ماده بدست آمده عصاره گياه م مذكور مي باشد. پس از تعيين چگالي عصاره تغليظ شده، پماد با غلظت مشخص به نسبت 2 گرم براي تهيه 100 گرم پماد به اسرين ساخت انستيتو پاستور ايران كه پايه تهيه پماد مي باشد، اضافه شد.
پماد حاصل از عصاره هيدروالكلي گياه Scrophularia striata براي ترميم زخم هاي بيماري ديابت
شماره اظهارنامه : 139550140003015844
شماره ثبت : 95841
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1395/12/25
نام مالک/مالکین : رضا هوشمندفر
نام مخترع/مخترعین : رضا هوشمندفر
طبقه بندی بین المللی : A61J
A61K