30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - آشكارساز عبور اشخاص با قابليت حداقل كردن آلارم خطاي سيستم گيت حفاظت فروشگاهي
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
آ شكار سا ز عبورا شخاص با قابليت حداقل كردن آلارم خطاي سيستم گيت حفاظت فروشگاهي مداري است كه از طريق ارسال و دريافت سيگنال بين فرستنده و گيرنده خود عبور اشخاص را تشخيص داده و تعداد عبور را ميشمرد .با منوط كردن آلارم سيستم گيت حفاظت فروشگاهي به وجود شخص جلو آنتن گيت مقدار زماني كه سيستم ميتواند آلارم دهد به زمان عبور شخص محدود ميشود و احتمال بروز آلارم خطا به طور چشمگير كاهش ميابد .علاوه بر اين مدار با شمردن تعداد عبور يك داده ايجاد ميكند كه ميتواند براي برنامه ريزي فروش و بازار يابي مجموعه موثر باشد .اين مدار مي تواند براي شمارش هر گونه اشياء عبوري از يك موضع مشخص به كار رود .
آشكارساز عبور اشخاص با قابليت حداقل كردن آلارم خطاي سيستم گيت حفاظت فروشگاهي
شماره اظهارنامه : 139650140003001279
شماره ثبت : 95782
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/02/07
نام مالک/مالکین : بهرنگ دانش خواه
نام مخترع/مخترعین : بهرنگ دانش خواه
طبقه بندی بین المللی : G08G 1/04
H01L 31/00