30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - فرآيند توليد سرم جايگزين FBS از واحدهاي خون بندناف حذفي جهت استفاده در كشت سلولي و سلول درماني
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
دست‌يابي به منابع جايگزين سرم جنين گاو به عنوان ماده مغذي كشت سلول به علت كمبود اين نوع سرم و نيازهاي متفاوت سلول‌هاي مختلف، همواره مورد بررسي مي¬باشد. از آن¬جا كه منبع اين سرم از گونه¬ي حيواني است، لذا در مطالعات باليني اجازه مصرف ندارد. در اختراع حاضر، سرم خون بندناف طي فرآيندي ساده، كوتاه و كم¬هزينه، از واحدهاي خون بندناف حذفي در بانك خون بندناف سازمان انتقال خون ايران، توليد گرديد و سپس اثر آن به عنوان مكمل محيط كشت براي كشت سلول¬هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان مورد بررسي قرار گرفت و نتايج بدست آمده، با سرم جنين گاوي (FBS) مقايسه گرديد. نتايج حاصل از اين مطالعه، نشان داد كه سرم خون بندناف توليد شده، از كيفيت بسيار مطلوبي برخوردار مي¬باشد.
فرآيند توليد سرم جايگزين FBS از واحدهاي خون بندناف حذفي جهت استفاده در كشت سلولي و سلول درماني
شماره اظهارنامه : 139650140003002348
شماره ثبت : 95777
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/03/01
نام مالک/مالکین : شرکت دانش بنيان پرتو زيست تجهيز با مسئوليت محدود و موسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون
نام مخترع/مخترعین : مهين نيكوگفتار ظريف و علي بشيري دزفولي و نسيم عزتي
طبقه بندی بین المللی : A61K 35/16
A61K 35/51