28/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - پاستيل رژيمي عناب و زرشك بدون شكر
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
عنوان اختراع: پاستيل رژيمي عناب و زرشك بدون شكر زمينه فني : صنايع غذايي مشكل فني: رژيم هاي غذايي پركالري به همراه عدم فعاليت فيزيكي كافي مي تواند منجر به افزايش وزن شده كه در نهايت باعث بروز بيماري هايي همچون چاقي، بيماري هاي قلبي و عروقي ، فشار خون، ديابت غيروابسته به انسولين و غيره مي گردد. ارائه راه حل: بررسي مطالعات و تحقيقت گذشته نشان مي دهد تاكنون از دو ميوه عناب و زرشك براي توليد پاستيل استفاده نشده است. همچنين از شيرين كننده و قوام دهنده طبيعي استفاده شده تا پاستيل حالت رژيمي و بدون قند داشته باشد و نه تنها باعث بالا رفتن قند خون نمي شود. طرز كار: ﺗﻮﻟﻴﺪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ اين محصول ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﺗﻴﻤﺎر ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ و ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑـﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ﺷـﻨﺎﺧﺖ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺟﺰاي اين ﻓﺮﻣـﻮل، روش ﻓﺮاﻳﻨـﺪ و دماي مناسب ﺗﻘـﺪم و ﺗـﺎﺧﺮ اﻓﺰودن مواد) تعيين شد.
پاستيل رژيمي عناب و زرشك بدون شكر
شماره اظهارنامه : 139650140003003827
شماره ثبت : 95706
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/04/04
نام مالک/مالکین : ريحانه هريوندي و ليلا قياسي فريز
نام مخترع/مخترعین : ريحانه هريوندي و ليلا قياسي فريز
طبقه بندی بین المللی : A23B 7/00