30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - سيستم اتوماسيون دريچه هاي قطاعي جهت كنترل و تحويل حجمي آب در شبكه هاي آبياري
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
سامانه اتوماسيون دريچه هاي قطاعي جهت كنترل و تحويل حجمي آب در شبكه هاي آبياري\\" به منظور اندازه¬گيري، پايش، كنترل و ثبت دايمي جريان آب عبوري از دريچه قطاعي طراحي و ابداع گرديده است. اندازه¬گيري جريان، توزيع و تحويل آب در شبكه¬هاي آبياري به شيوه سنتي همواره مشكلات عديده¬اي را براي وزارت نيرو به عنوان متولي امر تأمين، انتقال و توزيع آب به همراه داشته است. از سوي ديگر به دليل عدم وجود يك سيستم دقيق و ثبات اندازه¬گيري جريان آب، بهره¬برداران و كشاورزان در اكثر مواقع و علي الخصوص در دوران خشكسالي اعتراضات بيشماري را نسبت به مقدار آب دريافتي، عدم توزيع عادلانه آب و مقدار آب¬بهاي پرداختي داشته¬اند. با توجه به حجم بالاي آب مصرفي در بخش كشاورزي، اندازه¬گيري دايمي ميزان جريان در شبكه¬هاي آبياري، كنترل و تنظيم مقدارجريان ورودي به هربخش از شبكه متناسب با نياز آبي و ثبت داده¬ها جهت نيل به اهداف توزيع عادلانه آب، تحويل حجمي و افزايش عملكرد مديريتي و بهره¬وري آب كشاورزي از اهميت بسزايي برخوردار است. سامانه ابداع شده شامل دوبخش نرم¬افزاري و سخت افزاري مي¬باشد. بخش¬هاي اصلي سخت افزاري شامل: 1- حسگرهاي اندازه¬گيري پارامترهاي كنترلي در اطراف دريچه هاي قطاعي (ازجمله حسگر اندازه¬گيري عمق آب در بالادست وپايين دست دريچه¬ها، حسگر قرائت ميزان بازشدگي دريچه ها و ...)، 2- الكتروموتورها جهت تغيير و تنظيم مقدار بازشدگي دريچه¬ها و 3- پايانه ارسال اطلاعات حسگرها به نرم افزار و دريافت اطلاعات تحليل شده توسط نرم افزار و اعمال برروي الكتروموتور جهت تنظيم بازشدگي دريچه¬ها به ميزان مورد نظر، مي¬باشد. بخش اصلي نرم¬افزاري شامل يك الگوريتم كنترل برمبناي روابط هيدروليكي حاكم بر دريچه هاي قطاعي مي¬باشد. سامانه وظيفه ثبت اطلاعات دريافتي از حسگرها، تحليل وضعيت هيدروليكي شبكه با توجه به اطلاعات دريافتي، انجام محاسبات هيدروليكي لازم متناسب با شرايط هدف و برنامه آبياري و ارسال دستورات لازم به بخش سخت افزاري جهت نيل به شرايط هدف را دارد.
سيستم اتوماسيون دريچه هاي قطاعي جهت كنترل و تحويل حجمي آب در شبكه هاي آبياري
شماره اظهارنامه : 139650140003004203
شماره ثبت : 95848
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/04/13
نام مالک/مالکین : عليرضا كشاورزي و محسن رنجبرزاهداني
نام مخترع/مخترعین : عليرضا كشاورزي و محسن رنجبرزاهداني
طبقه بندی بین المللی : A01G 25/16