27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - تاريخ زن برجسته نان
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
خلاصه توصيف غلط ك ومهر برجسته تاريخ زن بر نان هاي لواش از با حك كردن تاريخ توليد و انقضا و همچنين شماره ثبت نانوايي به نان هويت مي بخشد و به نوعي با هويت دادن به نان مصرف كننده با ارامش بيشتري نان را مصرف مي نماييد تجربه ثابت كرده است هر محصولي بدون تاريخ همواره موجب دغدغه مصرف كننده است كه جهت تاريخ زدن برنان از دوروش غلطكي و روش مهررفت وبرگشت استفاده مي شوددر روش غلطكي بدون استفاده از نيروي ديگري و صرفا از طريق گرفتن نيرو از محور گرداننده دستگاه پخت نان بهره مي گيريم و در روش رفت برگشت با استفاده از الكتروموتو ر و تبديل حركت دوراني به رفت و برگشت با درج تصوير تاريخ بر نان با ارزانترين روش به مشتريان اطمينان بيشتري مي بخشيم اين محصول به صورت ايمن نصب و با كمترين هزينه ساخته و مورد بهره برداري قرار مي گيرد
تاريخ زن برجسته نان
شماره اظهارنامه : 139650140003004805
شماره ثبت : 95831
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/04/27
نام مالک/مالکین : يوسف نادري
نام مخترع/مخترعین : يوسف نادري
طبقه بندی بین المللی : B65C 9/00