30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - سقف مركب مدولار خرپاي فولادي پيش فشرده دو طرفه با بتن رويه
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
خلاصه‌ اي از توصيف اختراع سقف مركب مدولار خرپاي فولادي پيش‌فشرده دو‌طرفه با بتن‌رويه جهت پوشش دهانه‌هاي بلند با خرپاهاي پيش‌‌ساخته سرد نورد شده و يا گرم نورد شده مي‌باشد. پوشش دهانه‌هاي بزرگ مستلزم استفاده از مقاطع فولادي بزرگ و يا دال با ضخامت‌هاي بالا است كه موجب افزايش ارتفاع طبقه و جرم موثر لرزه‌اي و افزايش مقاطع اعضاي لرزه‌بر است، مي‌گردد. در صورت استفاده از مقاطع فولادي بعنوان تيرچه، امكان عبور تاٌسيسات از داخل تيرچه‌ها ميسر نيست و بناچار ارتفاع طبقه افزايش يابد. همچنين در دهانه‌هاي بلند، موضوع كنترل ارتعاش و خيز از محدوديت‌هاي تعيين‌كننده در انتخاب مقاطع تيرچه‌ها است. خرپاهاي متعامد اصلي از اتصال تعدادي خرپاهاي مدولار پيش‌ساخته تشكيل مي‌گردند. با عبور كابل كششي از غلاف‌هاي تعبيه شده در مقاطع مشخص خرپا، نيروي پيش‌فشردگي در آنها ايجاد مي‌گردد و منجر به افزايش سختي خارج از صفحه سيستم سقف، افزايش فركانس ارتعاشي سقف وكاهش خيز نهايي سقف مي‌گردد. وجود خرپاهاي متعامد ضمن بالابردن درجه نامعيني سقف با امكان توزيع بار روي تيرهاي چهار طرف، باعث ايجاد تكيه‌گاه‌هاي كوچكتر براي دال شده و ضخامت آن‌ را به ميزان قابل‌توجهي كاهش مي‌دهد. وجود بازشوهاي ميان اعضاي خرپا امكان عبور تاسيسات مكانيكي و الكتريكي را امكان‌پذير مي‌نمايد. همچنين اعضاي پاييني خرپا مي‌توانند به عنوان مهار سقف كاذب عمل نمايند.
سقف مركب مدولار خرپاي فولادي پيش فشرده دو طرفه با بتن رويه
شماره اظهارنامه : 139650140003005303
شماره ثبت : 95765
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/05/08
نام مالک/مالکین : شهاب الدين زارع گاريزي و ملك هوشنگ پاشائي
نام مخترع/مخترعین : شهاب الدين زارع گاريزي و ملك هوشنگ پاشائي
طبقه بندی بین المللی : E04C 3/00