30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - حسگر نوري رطوبت سنج شيشه اي سوپر جاذبها
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
حسگر نوري رطوبت سنج شيشه اي سوپرجاذبها از وسايل كاربردي در فيزيك است كه ميزان رطوبت و آهنگ رهايش رطوبت در سوپرجاذبها را نشان ميدهد. براي اندازه گيري رطوبت سوپرجاذبها روشهاي گوناگوني وجود دارد. معروفترين اين روشها عبارتند از: حسگرهاي الكترونيكي، مكانيكي و فيبرهاي اپتيكي. با توجه به انواع كاربرد سوپرجاذبها در محيطهاي مختلف هرسه روش با محدوديتهايي مواجه هستند. به صورت خلاصه روش الكترونيكي طول عمر كاربري اندكي دارد، روشهاي مكانيكي در موقعيتهاي فيزيكي خاصي قابل استفاده و فيبرهاي اپتيكي نيز گران قيمت و پرهزينه اند. اما حسگر نوري رطوبت سنج شيشه اي سوپرجاذبها كه داراي طول عمر بالا، پركاربرد و ارزان قيمت است، از يك ميله شيشه اي به عنوان هسته موجبر جاروبگر، منبع پايدار شبه تكفام ديودي به عنوان چشمه نوري و فوتوديود TCS3200 به عنوان آشكارساز فوتوني استفاده ميكند. تغيير رطوبت سوپرجاذبها در مجاورت هسته موجبر موجب تغيير در جذب تابش عبرري از آن در اثر پديده موجب ناپايدار خواهدشد. اين تغييرات توسط آشكارساز فوتوني ثبت و با استفاده از ريزپردازنده به عنوان تابعي از تغييرات رطوبت تحليل و سنجش خواهندشد. اندازه گيري رطوبت سوپرجاذبهاي كشاورزي و بهداشتي در محيطهاي مختلف و همچنين تعيين نمايه رهايش رطوبت اين سوپرجاذبها از كاربردهاي مهم اين وسيله است.
حسگر نوري رطوبت سنج شيشه اي سوپر جاذبها
شماره اظهارنامه : 139650140003005311
شماره ثبت : 95886
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/05/08
نام مالک/مالکین : محمدعلي دهشيري و محسن عسكربيوكي و مجتبي مرتضوي مهريزي
نام مخترع/مخترعین : مجتبي مرتضوي مهريزي و مهدي چقماقي و محمدعلي دهشيري و محسن عسكربيوكي
طبقه بندی بین المللی : G01N 21/00