30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - استفاده از موتور پله اي الكتريكي براي اندازه گيري زاويه تماسي ديناميكي قطره
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
اين اختراع در زمينه اندازه گيري زاويه تماسي ديناميكي قطره بر روي سطح مي باشد. اين دستگاه كاربردهاي عملي بسياري، شامل انداره گيري زاويه ديناميكي قطره بر روي هر سطحي، نمايان كردن ميزان تمايل قطره آب براي باقي ماندن روي سطح، ميزان انرژي سطحي سطح مورد نظر و مشخص كردن خواص فصل مشترك سطح جامد و مايع را دارا مي باشد. در ابتداي امر پژوهش‌هاي صورت گرفته در راستاي اندازه گيري زاويه تماس استاتيكي بر اساس روش قطره چسبيده بر سطح متمركز بوده است. امروزه توليد و به‌كارگيري دستگاه هاي اندازه گيري زاويه تماس و كشش سطحي در كاربردهاي آزمايشگاهي، موردتوجه قرارگرفته است. به همين دليل تمركز بر روي توليد اين دستگاه هاي اندازه گيري مي‌باشد. هدف از اين اختراع، توسعه فرآيند مربوط به توليد دستگاه ها جهت اندازه گيري زاويه ديناميكي تماس قطره بر روي سطح توسط حركت مكانيكي مي باشد. بر اساس آزمايش هاي انجام شده مي توان گفت كه اين دستگاه با توجه به برنامه داده شده به محرك آن زاويه ديناميكي قطره را با دقت بسيار بالايي مي تواند اندازه گيري كند و در مقايسه با دستگاه هاي موجود كه اندازه گيري را با روش هاي عكسبرداري و تحليل نرم افزاري انجام مي دهند از دقت و اطمينان بيشتري بر خوردار خواهد بود.
استفاده از موتور پله اي الكتريكي براي اندازه گيري زاويه تماسي ديناميكي قطره
شماره اظهارنامه : 139650140003005442
شماره ثبت : 95846
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/05/10
نام مالک/مالکین : شميم حاتم و نوروز محمد نوري و ستاره سخاوت
نام مخترع/مخترعین : شميم حاتم و ستاره سخاوت و نوروز محمد نوري
طبقه بندی بین المللی : G01N 13/02