27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - دستگاه تهويه هوا با مه سرد با استفاده از سيكل تبريد تراكمي ساده
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
يكي از چالش هاي اصلي در مناطق گرمسير، به ويژه در فصل تابستان، كاهش شديد بازدهي نيروي انساني مي باشد. دستگاه تهويه هوا با مه سرد، دستگاهي است كه بر اساس اختلاف دماي زياد بين مه پاشش شده و هواي گرم پيرامون، برداشت حرارتي مناسبي را از محيط تامين مي نمايد. پاشش مه سرد 1 درجه سانتي گراد، از طريق خنك سازي آب به كمك سيكل تبريد تراكمي ساده صورت مي گيرد. اين تجهيز درون محيط قرار گرفته و با حركت دادن جريان هواي گرم به سمت نازل ها، حجم زيادي از هوا را در تماس با ذرات ريز آب قرار مي دهد. اين ذرات آب حرارت مورد نياز براي تبخير را از هوا دريافت مي كنند و با تغيير فاز به حالت بخار، دماي جريان هوا را كاهش مي دهند. در بررسي هاي آزمايشگاهي صورت گرفته، در شرايطي با دما 45 درجه سانتيگراد، دماي جريان مقابل نازل ها تا 18 درجه سانتيگراد كاهش يافت. استفاده از اين سيستم تهويه در تمامي كارگاه هاي صنعتي، كارخانه ها، دامداري ها، گلخانه ها و ... سبب تامين هواي خنك مي شود.
دستگاه تهويه هوا با مه سرد با استفاده از سيكل تبريد تراكمي ساده
شماره اظهارنامه : 139650140003006201
شماره ثبت : 95779
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/05/27
نام مالک/مالکین : امير ابن عباس و رضا فريدي خوزستاني
نام مخترع/مخترعین : امير ابن عباس و رضا فريدي خوزستاني
طبقه بندی بین المللی : F24F 1/00