30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - دستگاه محافظ جان با قطع برق در زمان بروز جريان نشتي
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
خلاصه اختراع الف) عنوان اختراع: اسم قديم: كليد محافظ جان اسم جديد: دستگاه محافظ جان با قطع برق در زمان بروز جريان نشتي ب) زمينه فني اختراع مربوطه: برق و الكترونيك ج) مشكل فني وبيان اختراع: برق گرفتگي يا آتش سوزيهاي ناشي از شارتي جريان در سيم هاي برق جان بسياري از انسانها را گرفته است. استفاده از فيوز در ساختمان ها نيز فقط مي تواند در جلوگيري از آتش سوزي ناشي از شارتي سيمهاي برق مفيد واقع شود. دستگاه هاي محافظ جان هم به دليل حساسيت پايين نسبت به شارتي جريان (در حدود 30 ميلي آمپر) كارايي چنداني نداشته است. در اين اختراع، به دليل استفاده از ميكرو و مدار مخصوصش، حساسيت اين دستگاه از 30 ميلي به 2 ميلي آمپر كاهش يافته است. درصورتي كه ولتاژ برق شهر كمتر از 190 ولت و بيشتر از 245 ولت باشد رله خروجي قطع خواهد شد. CT يا ترانس جريان اختلاف جريان عبوري از سيم فاز و نول را اندازه گيري ميكند و با ضريب يك هزارم به خروجي انتقال مي دهد. با استفاده ازاين دستگاه نيازي به استفاده از كليدهاي RCD نبوده و اين دستگاه پاسخگوي ايجاد امنيت در ساختمانها در مقابل جريان نشتي ميباشد. اين دستگاه در داخل جعبه فيوز ساختمان نصب شده و درصورت نشتي جريان در ساختمان برق را قطع خواهد كرد.
دستگاه محافظ جان با قطع برق در زمان بروز جريان نشتي
شماره اظهارنامه : 139650140003006420
شماره ثبت : 95815
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/06/01
نام مالک/مالکین : مرتضي بادلان
نام مخترع/مخترعین : مرتضي بادلان
طبقه بندی بین المللی : H05K 9/00