27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - سطل زباله خشك كننده شيرآبه
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
زباله هاي شهري هنگامي كه در سطل ها قرار مي گيرند، بدليل رطوبت موجود در آن ها، ايجاد شيرآبه مي نمايند كه هم از نظر آلودگي و هم از نظر بوي نامطلوب ايجاد مشكل مي نمايند. در اين اختراع شيرآبه زباله به سمت كف سطل آمده و توسط المنت هايي كه انرژي آن از طريق پنل هاي خورشيدي تامين مي شود به حالت بخار در مي آيد. در نهايت با عبور بخارات از كربن اكتيو بو و آلودگي هاي شيرآبه از بين مي رود.
سطل زباله خشك كننده شيرآبه
شماره اظهارنامه : 139650140003006754
شماره ثبت : 95727
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/06/09
نام مالک/مالکین : احسان امام جمعه و محمدرضا اسكندرزاده و ساجد نيك مهر
نام مخترع/مخترعین : احسان امام جمعه و ساجد نيك مهر و محمدرضا اسكندرزاده
طبقه بندی بین المللی : B08B