27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - مكانيزم سه پا با قابليت مانور راه‌رفتن و عمليات مكانيكي
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
صنايع بزرگ داراي تجهيزات بزرگ هستند. تجهيزات بزرگ قطعات بزرگي دارند و تعميرات قطعات بزرگ نيازمند ماشين‌ابزارهاي دقيق و بزرگ است كه در كارگاه¬هاي معدودي يافت مي¬شود. علاوه بر مشكلاتي كه در دقت عمل ماشين‌ابزارهاي بزرگ وجود دارد، عمده هزينه و اتلاف زمان در فرآيند تعميرات، متعلق به جابجايي قطعات بزرگ تا كارگاه¬هاي ويژه است. ازاين¬رو نياز به ماشين¬ابزارهاي قابل¬حمل كه بتواند تعميرات را با دقت كافي در محل دستگاه¬هاي بزرگ انجام دهد، احساس مي¬شود تا هزينه زياد تعميرات در صنايع بزرگ كاهش يابد. اين اختراع يك مكانيزم قابل¬حمل به¬منظور جابجايي و نگه¬داشتن ابزار ماشين¬كاري يا ابزار¬پايش است. مكانيزم ارائه¬شده يك مكانيزم سه¬پا با زنجيره سينماتيكي 3-SPRR است كه در دو حالت ماشينكار (كنترل¬موقعيت ابزار) و راه¬رونده (جابجايي ابزار) فعاليت مي¬كند. قابل حمل بودن نياز به جابجايي قطعات بزرگ به تعميرگاه هاي مخصوص را رفع مي¬نمايد. از اين اختراع مي¬توان در بازه بسيار گسترده¬اي از فرآيند¬هاي تعميرات استفاده كرد. همچنين در محل¬هايي كه ورود كاربر به آن دشوار و يا غيرممكن مي¬باشد(كوره¬هاي گوگرد، استخرهاي اتمي، توربين¬ها و...)، مي¬توان اين مكانيزم را به¬كار گرفت. مشكل فني: هزينه زياد تعميرات قطعات بزرگ و حساس راه حل: استفاده از ماشين¬ابزار¬هاي قابل¬حمل و دقيق كاربرد: تعمير و نگه¬داري تجهيزات حساس و بزرگ
مكانيزم سه پا با قابليت مانور راه‌رفتن و عمليات مكانيكي
شماره اظهارنامه : 139650140003006761
شماره ثبت : 95602
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/06/09
نام مالک/مالکین : فرزانه عبدالهي و دانشگاه دانشگاه صنعتي اميركبير و علي كمالي ايگلي و مهرداد دقاق
نام مخترع/مخترعین : مهرداد دقاق
طبقه بندی بین المللی : B62D 57/00