30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - مخزن تحت فشار آب بدون تيوپ از جنس فايبر گلاس
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
مخزن تحت فشار آب بدون تيوپ از جنس فايبر گلاس يكي از اجزاي كمكي مهم در سيستم هاي آبرساني و تاسيسات مي باشد. منبع تحت فشار از كاركرد بيش از حد و اضافه ي پمپ آب جلوگيري مي كند. به منظور تامين مصارف كم و كوتاه مدت آب، از جمله نشتيهاي احتمالي در سيستم آبرساني و جلوگيري از روشن و خاموش شدن هاي مكرر پمپ آب و يا كاركرد مداوم آن از منبع تحت فشار استفاده مي گردد. همچنين منبع تحت فشار جهت كمك به حذف ضربه ها و شوك هاي هيدروليكي و ايجاد پيوستگي و يكنواختي تغييرات فشار در سيستم آبرساني بكار مي رود. حال مخزن هاي تحت فشار امروزي مشكلاتي اعم از سوراخ شدن تيوپ ، زنگ زدگي مخزن ، آلوده شدن آب و ... به همراه خود دارد كه مخزن تحت فشار ارائه شده ديگر اين مشكلات رو نداشته وعلاوه بر آن مدت شارژ كمتري نياز دارد.
مخزن تحت فشار آب بدون تيوپ از جنس فايبر گلاس
شماره اظهارنامه : 139650140003007186
شماره ثبت : 95771
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/06/21
نام مالک/مالکین : قاسم بيطرف حقيقي
نام مخترع/مخترعین : قاسم بيطرف حقيقي
طبقه بندی بین المللی : B65D 88/00