27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - توليد آند اكسيد فلزي مخلوط (MMO) با پوشش اكسيد روتنيوم (RuO2) و اكسيد تيتانيوم (TiO2)، اصلاح شده با نانوصفحات اكسيد گرافن/اكسيد گرافن احيا شده بر روي زيرلايه تيتانيم
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
هدف از انجام اين پژوهش استفاده از تركيبات گرافن و اكسيد آن در جهت بهبود خواص الكتروكاتاليستي و طول عمر اين پوشش هاي MMO ( TiO2-RuO2) مي باشد. بدين منظور، ابتدا اكسيد گرافن به روش هامر اصلاح شده و اكسيد گرافن احيا شده به روش احياي شيميايي، سنتز گرديد. لايه نشاني پوشش اكسيد فلزي مخلوط در غلظت هاي بهينه شده سل پايه آبي اكسيد روتنيوم(mol%30)/ اكسيد تيتانيم(mol%70) گزارش شده توسط ديگر محققين، انجام پذيرفت. سپس فرآيند پوشش دهي به روش غوطه وري در هشت لايه انجام شد. آزمون هاي XRD و FTIR تشكيل فازهاي TiO2، RuO2، اكسيد گرافن و اكسيد گرافن احيا شده در پوشش ها و ساختار كريستالي آن ها را تاييد كرد. آزمون هاي ولتامتري سيكلي بر روي آندهاي حاوي اكسيد گرافن و اكسيد گرافن احيا شده نشان داد كه بار ولتامتري از (mC/cm2) 5/8 براي پوشش متشكل از نانوذرات TiO2 و RuO2 به (mC/cm2) 20/3 و 9/ 16به ترتيب براي پوشش هاي حاصل از سل حاوي mg/ml 1 اكسيد گرافن و حاوي mg/ml 1 اكسيد گرافن احيا شده، افزايش يافته است. همچنين با استفاده از شيب منطقه ترانس پسيو منحني هاي پلاريزاسيون به دست آمده از آندها در محلول هاي NaCl و H2SO4 مشاهده شد كه افزودن تركيبات گرافني به آندهاي شامل TiO2 و RuO2 ميزان اختلاف شيب ترانس پسيو را نسبت به پوشش فاقد تركيبات گرافني از (mV/dec) 206/9 به 251/1 و (mV/dec)213/2 به ترتيب براي پوشش هاي حاصل از سل حاوي mg/ml 1 اكسيد گرافن و حاوي mg/ml 1 اكسيد گرافن احيا شده افزايش داده است و در نتيجه اختلاف پتانسيل لازم براي تصاعد اين دو گاز افزايش يافته است. بنابراين، اين پوشش ها نه تنها سبب بهبود هدايت الكتريكي و خواص الكتروكاتاليستي پوشش مي گردد، بلكه احتمال اكسيداسيون الكترود توسط اكسيژن فعال را كاهش داده و سبب بهبود پايداري الكتروشيميايي الكترودها شده است. همچنين بر اساس طيف سنجي امپدانس الكتروشيميايي اين پوشش ها، مقاومت پلاريزاسيون پوشش الكترود متشكل از نانوذرات TiO2 و RuO2 از 102/41 kΩ به70/46 براي پوشش حاصل از سل حاوي mg/ml 1 اكسيد گرافن كاهش يافته است.
توليد آند اكسيد فلزي مخلوط (MMO) با پوشش اكسيد روتنيوم (RuO2) و اكسيد تيتانيوم (TiO2)، اصلاح شده با نانوصفحات اكسيد گرافن/اكسيد گرافن احيا شده بر روي زيرلايه تيتانيم
شماره اظهارنامه : 139650140003007365
شماره ثبت : 95904
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/06/26
نام مالک/مالکین : ندا رويائي و تقي شهرابي فراهاني و يدالله يعقوبي نژاد و دانشگاه دولتي تربيت مدرس
نام مخترع/مخترعین : ندا رويائي و تقي شهرابي فراهاني و يدالله يعقوبي نژاد
طبقه بندی بین المللی : C01G 23/04
C01G 55/00
C23F 13/00
C23C 30/00
ضمایم(شرح و توصیف،ادعانامه،نقشه)
شرح و توصیف : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
ادعانامه : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
نقشه : فایلی برای دانلود وجودندارد