27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - دستگاه كشت ميكروبي خود استريل
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
دستگاه كشت ميكروبي خود استريل عمل استريليزاسيون خود را بدون نياز به شعله و به صورت الكترونيكي انجام مي دهد و قابليت كاربرد جهت هر دو نوع كشت ميكروبي عمقي و سطحي را دارا مي باشد. قدرت استريليزاسيون دستگاه 100% بوده و خطاهاي كشت و آلودگي مربوط به لوپ و نيدل را به صفر مي رساند. دستگاه واجد سرعت بالاي استريليزاسيون و نشانگر تعداد دفعات استريليزاسيون مي باشد. همچنين اين دستگاه داراي چراغ جهت نشان دادن استريليزاسيون و چراغ آماده به كار بوده و كليدهاي جداگانه براي حالات كشت سطحي و عمقي دارد كه به علت ساختار مناسب باعث سهولت در كار مي شود و به علت استفاده از برق كاملا امن و فاقد آلودگي زيست محيطي مي باشد. دستگاه كشت ميكروبي خود استريل از 3 بخش اصلي ساخته شده است:
دستگاه كشت ميكروبي خود استريل
شماره اظهارنامه : 139650140003007375
شماره ثبت : 95926
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/06/26
نام مالک/مالکین : رضا نصرالهي نرگس آباد و حانيه نصرالهي نرگس آباد و نسيم وثوقي
نام مخترع/مخترعین : رضا نصرالهي نرگس آباد و حانيه نصرالهي نرگس آباد و نسيم وثوقي
طبقه بندی بین المللی : C12M 1/12
C12N 13/00