30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - ساخت نيوزوم هاي غول پيكر به روش الكتروفورميشن
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
وزيكل¬هاي تك لايه غول پيكر (GUV) مدل¬هاي غشايي هستند كه مي¬توان با استفاده از ميكروسكوپ ساختار و تغييرات آنها را به راحتي مشاهده كرد. اين وزيكل¬ها مدل¬هاي بسيار پر طرفداري براي مطالعه وقايع مرتبط با غشاء مي¬باشند. امروزه از اين وزيكل¬ها براي بررسي ويژگي¬هاي غشاء دولايه نيوزومي مثل انحناي غشاء، موفولوژي و بررسي دومين¬هاي غشايي استفاده مي¬گردد. تكنيك¬هاي زيادي براي آماده سازي GUVها وجود دارد كه شامل هيدراتاسيون آرام، تبخير حلال و استفاده از روش الكتروفورميشن مي¬باشد و الكتروفورميشن كاراترين و راحت¬ترين روش مي¬باشد. در تمامي تحقيقات پيشين از فسفوليپيدها براي تشكيل ليپوزوم¬هاي غول پيكر استفاده شده بود. هدف اين اختراع ساخت نيوزوم¬هاي غول پيكر براي نشان دادن مشابهت¬هاي بيشتر سورفاكتانت¬هاي غير يوني تشكيل دهنده نيوزومي با فسفوليپيدهاي تشكيل دهنده ليپوزومي و معرفي نيوزوم¬ها به عنوان جايگزيني مناسب براي كاربردهاي دارورساني و بررسي خصوصيات غشاء نيوزومي مي¬باشد.
ساخت نيوزوم هاي غول پيكر به روش الكتروفورميشن
شماره اظهارنامه : 139650140003007384
شماره ثبت : 95693
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/06/27
نام مالک/مالکین : محمدهادي نعمت اللهي و غلامرضا اسدي كرم و مسعود ترك زاده ماهاني و عباس پرداختي دوخاني
نام مخترع/مخترعین : غلامرضا اسدي كرم و محمدهادي نعمت اللهي و عباس پرداختي دوخاني و مسعود ترك زاده ماهاني
طبقه بندی بین المللی : A61K 31/00