28/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - موتور سنكرون مغناطيس دائم معكوس گرد با چگالي توان بالا
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
در اين اختراع، يك نمونه موتور سنكرون مغناطيس دائم معكوس گرد با چگالي توان بالا جهت استفاده در سامانه هاي دريايي به صورت بهينه، طراحي و ساخته شده است. در سامانه هاي شناور جهت حفظ تعادل لازم است از موتورهاي معكوس گرد يعني موتورهايي كه هم استاتور و هم روتور قابليت چرخش داشته و در خلاف جهت يكديگر مي چرخند استفاده شود. به دليل محدوديت فضا و نيز عدم تبادل حرارتي موتور با محيط، موتور طراحي شده بايد ضمن داشتن چگالي توان بالا، راندمان بالايي نيز داشته باشد. براي اين منظور ابتدا ساختار مناسبي از نظر خاصيت معكوس گردي، نوع روتور و سيم پيچي براي موتور انتخاب شده و سپس با استفاده از معادلات الكترومغناطيسي حاكم بر موتور و به كارگيري الگوريتم ژنتيك، ابعاد بهينه موتور با هدف افزايش چگالي توان محاسبه شده است. علاوه بر اين ملاحظاتي نيز جهت افزايش بازده در نظر گرفته شده است. به منظور تأييد طراحي، نتايج به دست آمده از فرآيند بهينه سازي توسط نرم افزار تحليل اجزاي محدود Maxwell شبيه سازي و مورد ارزيابي قرار گرفته است. در نهايت با استفاده از نتايج طراحي، يك نمونه موتور ساخته شده و مورد تست قرار گرفته است. نتايج حاصل از اندازه گيري به مقادير شبيه سازي نزديك بوده و طراحي انجام شده را تأييد مي‌كند.
موتور سنكرون مغناطيس دائم معكوس گرد با چگالي توان بالا
شماره اظهارنامه : 139650140003008422
شماره ثبت : 95787
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/07/21
نام مالک/مالکین : علي اكبر دامكي علي آباد و مسلم اميني فسخودي و محسن ترابي بزچلوئي
نام مخترع/مخترعین : علي اكبر دامكي علي آباد و مسلم اميني فسخودي و محسن ترابي بزچلوئي
طبقه بندی بین المللی : H02K 15/00
H02K 21/00