30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - فرآيند توليد ابر روان كننده حاوي نانو ذرات سيليكا فيوم جهت استفاده در بتن خود متراكم
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
اين اختراع در زمينه شيمي و فناوري مهندسي پليمريزاسيون مي¬باشد. كاربرد اصلي اختراع بعنوان افزودني بتن مي¬باشد. ابرروان كننده¬ حاوي نانو ذرات توليد شد. اين تركيب شامل پليمرهاي شاخه¬اي محلول به همراه نانو ذرات سيليكا فيوم مي¬باشد. مونومر شاخه¬اي متوكسي پلي اتيلن گلايكول متآكريلات (PEGMA) با وزن مولكولي 950 گرم بر مول مي¬باشد. مونومرهاي با عامليت اسيدي شامل آكريليك اسيد و مالئيك انيدريد مي¬باشد. واكنش پليمريزاسيون راديكالي آزاد در دماي 70-60 درجه سانتي¬گراد، فشار 1 اتمسفر و در حضور 25-4 درصد وزني نانو سيليكا فيوم انجام ¬شد. محصول بدست آمده بصورت رزين يكنواخت مي¬باشد. تركيب بدست آمده به مدت 1 ساعت هم مي¬خورد. در حين هم خوردن، مخلوط حاوي آب و نانوذرات سيليكا فيوم به اين تركيب افزوده مي¬شود. تركيب بدست آمده بسيار غليظ و داراي درصد جامد در محدوده 50-40 درصد وزني مي¬باشد. بتن¬هاي خود متراكم سهولت اجراء و استحكام فشاري بالا را ندارند. بنابراين ابرروان كننده حاوي نانوذرات تهيه شده موجب كاهش نسبت آب به سيمان، افزايش سياليت و اسلامپ، كنترل زمان گيرايش و افزايش فشردگي و مقاومت فشاري بتن مي¬شود.
فرآيند توليد ابر روان كننده حاوي نانو ذرات سيليكا فيوم جهت استفاده در بتن خود متراكم
شماره اظهارنامه : 139650140003008762
شماره ثبت : 95803
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/07/30
نام مالک/مالکین : پژوهشگاه پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران و موسسه صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور
نام مخترع/مخترعین : محمدرضا رستمي درون كلا
طبقه بندی بین المللی : C04B 22/02
C04B 28/04