27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - توليد گلوكز اكسيداز نوتركيب بر اساس پلي نوكلئوتيد سنتتيك بهينه شده
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
خلاصه اختراع اين اختراع تحت عنوان "توليد گلوكز اكسيداز نوتركيب بر اساس پلي نوكلئوتيد سنتتيك بهينه شده" مي باشد. توليد آنزيم توسط قارچها نظير آسپرژيلوس بدليل عدم ثابت بودن فرمولاسيون محيط كشت كيفيت ثابتي ندارد. و به دليل غير ترشحي بودن آنزيم، نياز به مراحل متعدد و پرهزينه تخليص دارد. كه به دليل احتمال آلرژن بودن براي استفاده در صنايع غذايي و بهداشتي محدوديت دارد. اين اختراع مشكلات فوق را برطرف ساخته است. بطور دقيق تر در اين اختراع تكنولوژي DNA نوتركيب براي توليد اين آنزيم استفاده شده است كه از طريق ساخت يك زنجيره پلي نوكلئوتيدي DNA جديد با كدون هاي اپتي مايز شده، توليد آنزيم صورت مي گيرد. اين اختراع فرايند ساخت وكتوري كه اين زنجيره پلي نوكلئوتيدي DNA را به ژنوم ميزبان مخمر Pichia pastoris منتقل مي كند توصيف مي كند و ميزبان مخمر نوتركيب تحت شرايط قابل كنترل آنزيم گلوكز اكسيداز نوتركيب را توليد و به محيط كشت ترشح مي كند. آنزيم توليد شده در اين اختراع داراي فعاليت بيولوژيكي تجزيه گلوكز مي ياشد كه جهت حذف گلوكز در صنايع غذايي و بهداشتي كاربرد دارد
توليد گلوكز اكسيداز نوتركيب بر اساس پلي نوكلئوتيد سنتتيك بهينه شده
شماره اظهارنامه : 139650140003008793
شماره ثبت : 95965
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/08/01
نام مالک/مالکین : هادي حسن زاده نامقي و علي رشيدي پور و مهدي شادنوش و دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان سمنان و محمدرضا اكبري عيدگاهي و علي اكبر شعباني و رضا نصر
نام مخترع/مخترعین : علي اكبر شعباني و محمدرضا اكبري عيدگاهي و رضا نصر
طبقه بندی بین المللی : C12N 9/04
ضمایم(شرح و توصیف،ادعانامه،نقشه)
شرح و توصیف : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
ادعانامه : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
نقشه : فایلی برای دانلود وجودندارد