30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - موتور الكتريكي دو روتوره معكوس گرد براي استفاده در سيستم پروانه ي معكوس گرد پيشرانه ي زير سطحي
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
اختراع مورد نظر يك موتور الكتريكي دو روتوره معكوس گرد مي باشد كه براي استفاده در سيستم پروانه‌هاي معكوس گرد پيشرانه هاي زيردريايي و زيرسطحي ها ساخته شده است. ماشين الكتريكي مورد نظر شامل دو روتور مجزا از هم و يك استاتور مي باشد به نحوي كه دو روتور دروني و بيروني در دو طرف استاتور قرار مي گيرند. براي عملكرد مطلوب موتور در سرعت هاي پايين، از ساختار دنده مغناطيسي استفاده شده است تا موتور گشتاور بالايي را در سرعت هاي پايين تحويل پروانه دهد. همچنين جهت چرخش روتورها بصورت معكوس مي باشند تا بتوان از اين موتور در سيستم پروانه هاي معكوس گرد استفاده شود. براي كنترل سرعت اين موتور نيز از يك درايو ساده استفاده مي شود.
موتور الكتريكي دو روتوره معكوس گرد براي استفاده در سيستم پروانه ي معكوس گرد پيشرانه ي زير سطحي
شماره اظهارنامه : 139650140003008923
شماره ثبت : 95811
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/08/04
نام مالک/مالکین : محمدمهدي درخشاني و محمد اردبيلي
نام مخترع/مخترعین : محمدمهدي درخشاني و محمد اردبيلي
طبقه بندی بین المللی : H02K 1/00