27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - قرص زيرزباني حاوي نانوذرات جهت دارورساني سريع الاثر ريسپريدون
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
توليد قرص¬هاي زيرزباني پيشرفته حاوي نانوذرات ريسپريدون در¬¬¬راستاي دارورساني سريع¬الاثر ريسپريدون انجام شد.مطالعات اخير رشد روزافزون شيوع اختلالات سايكوتيك را نشان مي¬دهد.بر اساس BSC¬(Biopharmacutical Classification¬System)، ريسپريدون جزء دارو¬هاي كلاس¬2و داراي حلاليت كم وجذب محدود به سرعت انحلال مي باشد.يكي از راه هاي افزايش سرعت انحلال اين داروها،توليد نانوذرات دارويي از آن¬ها است.كاهش اندازه ذرات دارويي كه طي ساخت نانو ذرات اتفاق مي افتد،مي تواند بامكانيسم¬هاي مختلف از جمله افزايش مساحت سطحي باعث افزايش سرعت انحلال دارو گردد.نانوذرات ريسپريدون با كمك مواد كاهنده كشش سطحي تهيه شد.نانوذرات به كمك فرايند اسپري¬-خشك¬كردن انجمادي،¬ به¬صورت ميكروذرات خشك شد تا ضمن حفظ خواص مفيد نانوذرات،از مشكلات مربوط به اندازه كوچك آنها اجتناب شود.ميكروذرات درنهايت به شكل قرص زيرزباني فرموله شدند.درمطالعات گذشته نانوذرات تزريقي ريسپريدون و قرص سريع بازشونده آن تهيه شده است.محدوديت¬هاي اين فرمولاسيون¬ها به-ترتيب عبارتند¬از:تهاجمي بودن استفاده از فرم تزريقي و به هم زدن رابطه بين پزشك و بيمار و نيز عدم افزايش قابل توجه در انحلال و جذب دارو در قرص¬هاي سريع بازشونده حاوي پودر دست¬نخورده ريسپريدون.بنابراين قرص¬هاي توليد شده علاوه¬ بر بهبود پروفايل انحلال و جذب و زيست دستيابي ريسپريدون موجب افزايش تحمل بيماران به مصرف دارو مي¬شود.
قرص زيرزباني حاوي نانوذرات جهت دارورساني سريع الاثر ريسپريدون
شماره اظهارنامه : 139650140003009781
شماره ثبت : 95730
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/08/24
نام مالک/مالکین : مطهره سالاروند و وحيد رمضاني
نام مخترع/مخترعین : مطهره سالاروند و وحيد رمضاني
طبقه بندی بین المللی : A61K 9/22
B82Y 5/00