27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - دستگاه جذب آب با مكانيسم طبيعي قانون شبنم و خود آبيار فتيله اي الياف پليمري
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
دستگاه جذب آب با مكانيزم طبيعي قانون شبنم و خود آبيار فتيله اي الياف پليمري با زمينه فني كشاورزي ، ابخيزداري ، زراعت ادعا شده است. كمبود منابع آبي و روشهاي نادرست آبياري، لزوم استفاده صحيح از منابع آبي ، جمع آوري آب و آبياري صحيح گياهان نمود خاصي پيدا مي كند در روشهاي آبياري مرسوم ، 80 تا90 درصد آبي كه به گياهان داده مي شود تبخير مي شود يا در زمين فرو رفته و مستقيم به ريشه آبرساني نمي كند . هدف از ساخت اين محصول كاهش مقدار مصرف آب ، بواسطه آبرساني تدريجي و دقيق به ريشه گياه ، جلوگيري از تبخير آب و جمع آوري آب باران و شبنم صبحگاهي است. به گونه اي كه با حجم بسيار كم آب مي توان تا ماه ها نياز آبي يك گياه را برطرف كرد. راه حل فني موجود استفاده از يك دستگاه (مخزن استوانه اي دو تكه) بعنوان قسمت اصلي ، بشكل دو نيم دايره به ارتفاع 25 سانتيمتر و حجم نگهداري 15 ليتر آب است. يك پرده ديافراگم متحرك سياه رنگ دو تكه در ميانه مخزن قرار ميگيرد كه از رسيدن نور به مخزن جلوگيري و مانع از ايجاد جلبك و قارچ در مخزن مي شود.كف مخزن سوراخهايي براي آبرساني به ريشه گياه تعبيه شده است. فتيله يا فتيله هايي (بستگي به حجم آبياري) از جنس پليمري و اليافي ، آب درون مخزن را بصورت قطره چكاني و كنترل شده ، از طريق سوراخهاي كف مخزن مستقيم به ريشه گياه مي رساند . مخزن تا عمق 20 سانتيمتري در كنار گياه مدفون و تنها 5 سانتيمتر از محصول خارج از زمين قرار دارد .
دستگاه جذب آب با مكانيسم طبيعي قانون شبنم و خود آبيار فتيله اي الياف پليمري
شماره اظهارنامه : 139650140003009825
شماره ثبت : 95927
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/08/25
نام مالک/مالکین : سبحان زارع زاده
نام مخترع/مخترعین : سبحان زارع زاده
طبقه بندی بین المللی : A01G 27/00