27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - ميز جاذب ارتعاشات آزمون ضربه
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
ميز جاذب ارتعاشات آزمون ضربه به گونه اي طراحي شده است تا علاوه بر انجام آزمون ضربه با شيوه اي نوين، از دقت و عملكرد بالايي برخوردار باشد. براي سنجش ضربه وارده بر يك قطعه و شبيه سازي شرايط ضربه، نياز به استفاده از دستگاه هاي آزمون ضربه است. طراحي دستگاه هاي متداول به گونه اي است كه قطعه بر روي صفحه اصلي دستگاه قرار مي گيرد و همراه آن به ارتفاع متناسب با ضربه بالا برده شده و به يكباره رها مي شود تا با صفحه زيرين دستگاه برخورد كند. اين دستگاه ها علاوه بر آنكه نياز به قطعاتي حجيم و سنگين دارند، به دليل آنكه وزن قطعه در تعيين ارتفاع متناسب با ضربه لحاظ نميشود، از دقت مناسبي نيز برخوردار نيستند. همچنين شرايط محيطي از جمله ارتعاشات ناشي از حركت ميز و ارتعاشات منتقل شده از محيط بر عملكرد دستگاه تاثير مي گذارد. ميز جاذب ارتعاشات آزمون ضربه به شيوه اي عمل مي كند تا ارتعاشات مزاحم محيطي با استفاده از مكانيزم هاي جاذب ضربه حذف شود. براي اعمال ضربه بر ميز از چكش ضربه استفاده مي شود كه با تغيير در موقعيت و زاويه چكش، ميزان ضربه مورد نياز براي آزمون تعيين مي گردد.
ميز جاذب ارتعاشات آزمون ضربه
شماره اظهارنامه : 139650140003010112
شماره ثبت : 95710
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/09/04
نام مالک/مالکین : سيدعليرضا رضوي و احسان آزادي يزدي
نام مخترع/مخترعین : سيدعليرضا رضوي و احسان آزادي يزدي و اميد آقاجان زاده
طبقه بندی بین المللی : G01M 7/08