30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - پايه هاي پكتيك پلي ساكاريد آهسته رهش بدون موتاژنيسيته با مدل ايمز
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
امروزه روش¬هاي متنوعي جهت اتصالات عرضي شيميايي و فيزيكي در ساخت هيدروژل¬هاي زيست سازگار استفاده مي¬شود. همان¬طور كه گفته شد در اتصالات شيميايي پيوند¬هاي كووالانسي حضور دارند كه موجب پايداري شيميايي بيشتر مي¬شود. برخي از عوامل اتصال دهنده¬ي عرضي شيميايي، سمي هستند. بنابراين براي تهيه¬ي هيدروژل¬ها جهت كاربرد¬هاي زيستي مناسب نيستند. اين اثر نامطلوب مي¬تواند با اتصالات عرضي فيزيكي برطرف شود. پليمرهاي ساخته شده بعد از استفاده ماده شيميايي بارگذاري شده در ساختار خود را به سرعت آزاد مي¬كنند و مصرف كننده در طول زمان كوتاهي در مواجهه با مقدار زيادي ماده شيميايي قرار مي¬گيرد.
پايه هاي پكتيك پلي ساكاريد آهسته رهش بدون موتاژنيسيته با مدل ايمز
شماره اظهارنامه : 139650140003010980
شماره ثبت : 95785
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/09/23
نام مالک/مالکین : بهرام رسوليان و مژگان زارعي ونوول و مرضيه رشيدي پور و بهروز داوري و افشين ملكي و ناصر پژوهي
نام مخترع/مخترعین : مرضيه رشيدي پور و ناصر پژوهي و بهروز داوري و بهرام رسوليان و مژگان زارعي ونوول و افشين ملكي
طبقه بندی بین المللی : C08B 37/08