27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - الكترون دهنده هاي داخلي/خارجي در ساخت كاتاليست هاي پلي الفيني
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
انتخاب و استفاده از الكترون دهنده داخلي و خارجي براي دستيابي به كاتاليستي با عملكرد مناسب در پليمريزاسيون پروپيلن ضروري مي باشد زيرا الكترون دهنده داخلي هم بر عملكرد فرآيند و هم بر محدوده گريدهاي قابل توليد تاثير گذار مي باشد به گونه اي كه با انتخاب الكترون دهنده مناسب فعاليت و پاسخ دهي به هيدروژن كاتاليست بهبود مي يابد و در عين حال خواص مكانيكي و رئولوژيكي پليمر به خاطر كنترل بهتر توزيع جرم مولكولي، ميزان اليگومر و ميكروتاكتيسيتي ارتقا مي يابد. روش هاي مختلفي براي سنتز تركيبات شيميايي از خانواده دي اترها، دي استرها و سيليل استرها كه به عنوان الكترون دهنده در ساخت كاتاليست استفاده مي شوند. برخي از روش هاي ارائه شده شامل روش هاي با روش اجرايي مشكل، زمان طولاني و يا ميزان بازده نهايي اندك مي باشند و در بعضي موارد روش هاي ارائه شده براي سنتز برخي تركيبات بخصوص دي استرها عملا منجر به نتيجه نمي شود. در اختراع حاضر هدف ارائه روش بهينه سنتز جهار تركيب الكترون دهنده متفاوت برمبناي روش هايي عملي مي باشد
الكترون دهنده هاي داخلي/خارجي در ساخت كاتاليست هاي پلي الفيني
شماره اظهارنامه : 139650140003011271
شماره ثبت : 95870
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/09/30
نام مالک/مالکین : شرکت ملي صنايع پتروشيمي سهامي خاص
نام مخترع/مخترعین : نونا قاسمي همداني و مينا بهروزي فردمقدم و طيبه امان پور و فاطمه پورسنك و محمد كوهستانيان
طبقه بندی بین المللی : C08L 23/10