27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - چتر مقاومتي توانمندساز شنا با قابليت تغييرپذيري بار اعمالي براي شناگرهاي مبتدي و حرفه اي
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
خلاصه توصيف اختراع عنوان اختراع: وسيله هاي موجود براي افزايش مهارت يا تمرين مقاومتي در آب براي شناگرها كه كاربرد صنعتي داشته و استفاده مي شود با توجه به كاربرد و توانايي اعمالي كه براي آن ها تعريف شده و نمود پيدا كرده است شناگر به هنگام استفاده از آن ها با محدوديت هاي در حين تمرين مواجه است كه مي توان به موارد فوق اشاره كرد: اعمال فشار بيش از حد از پشت به كمر توسط بندي كه مستقيما به كمر اتصال دارد. بند رابطه با طول نسبتا زياد كه از بين پاهاي شناگر به هنگام حركت عبور كرده و همين باعث مزاحمت و تداخل آن با حركت پاهاي شناگر در محدوده حركت آن ها مي شود. صفحه ي مقاوم كه اندازه آن ثابت بوده و فرد شناگر فقط با يك حالت بار مقاومتي يا نيروي اعمالي در اثر مقابله صفحه با آب همراه است موارد فوق كارايي مطلوبي براي اصل تمرين و محتواي افزايش بار تمريني را ندارند و همچنين افراد با شرايط و درجه مهارت مختلف در شنا نمي توانند استفاده بهينه و مورد هدف را از آن ها داشته باشند به همين دليل نيازمند وسيله اي هستند كه موارد فوق را برطرف و اصل تمرين براي اخذ نتيجه مطلوب را در برداشته باشد. وسيله طراحي شده از يك صفحه بزرگ به ابعاد تعريف شده در نقشه فني تشكيل شده كه از چهار طرف داراي بندهاي هم اندازه مي باشد كه به انتهاي چهارگوشه برش خورده در چتر متصل مي شود (شكل 1 و 5 در نقشه فني) اين صفحه قابليت اعمال حالت هاي سه گانه براي تغيير پذيري بار دريافتي تحت عنوان نيروي كشش يا نيروي مقاوم كه از طرف آب وارد مي شود را دارد كه هر كدام از حالت ها با تعريف و طراحي موقعيت هاي منحصر به فرد توسط دكمه هاي پرسي 2 تايي و 5 تايي قابل تغيير مي باشند (شكل4 و5و6و8 در نقشه فني) صفحه مذكور از طريق بند طويل با مقاومت بالا و امكان تغيير پذيري در طول با فاصله معين به صفحه مشخص شده كه به كمر شناگر متصل مي شود ارتباط پيدا مي كند داشتن فاصله معين بند از بدن شناگر و به تبع آن به وجودآمدن حركت آزادانه براي پاها در سير شنا رفع مزاحمت مذكور مي باشد تقويت مهارت در شنا افزايش سرعت، شدت و توان هوازي فرد شناگر با استفاده از دستگاه طراحي شده مي تواند با بيش ترين بازدهي در حداقل زمان كه محتوا و اصل افزايش در پروسه تمرين در آن لحاظ شده است نتيجه مطلوب را داشته باشد.
چتر مقاومتي توانمندساز شنا با قابليت تغييرپذيري بار اعمالي براي شناگرهاي مبتدي و حرفه اي
شماره اظهارنامه : 139650140003011649
شماره ثبت : 95978
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/10/09
نام مالک/مالکین : دانشگاه دانشگاه تبريز
نام مخترع/مخترعین : محمدرسول خدادادي و رسول خدادادي
طبقه بندی بین المللی : B63C 9/00