30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - مكانيزم توليد آب از رطوبت هوا
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
اختراع حاضر در خصوص ابداع مكانيزمي براي توليد آب از رطوبت هوا با استفاده از انرژي¬هاي تجديدپذير است. اين طرح شامل سازوكاري براي جريان هوا (با كمك اختلاف دماي ايجاد شده بوسيله انرژي خورشيد و يا استفاده از باد) و بهره گيري از اين جريان هوا براي توليد برق (انرژي) مورد نياز براي فعاليت پمپ¬ها و ساير قسمت¬هاي سيستم و نيز تماس هوا با سيال جاذب رطوبت و در نتيجه جذب رطوبت موجود در هوا، همچنين ابزاري براي جدا كردن آب محلول در سيال جاذب رطوبت است. پس اين سيستم بر اساس سه مرحله؛ 1- ايجاد جريان هوا در اثر اختلاف دما و يا بهره گيري از جريان طبيعي هوا (باد) با استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير 2- توليد انرژي از اين جريان و جذب رطوبت موجود در اين جريان هوا با سيال جاذب 3- استفاده از مكانيزم ابداعي براي جدا كردن آب از محلول سيال جاذب؛ عمل مي¬كند.
مكانيزم توليد آب از رطوبت هوا
شماره اظهارنامه : 139650140003011706
شماره ثبت : 95879
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/10/10
نام مالک/مالکین : احسان سيف علي و بهروز شهرياري
نام مخترع/مخترعین : احسان سيف علي و بهروز شهرياري
طبقه بندی بین المللی : B01D