30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - اتصال سري دو سلول خورشيدي مس-گاليم-سلنيم و سيليسيم به منظور افزايش بازدهي با قابليت كنترل جريان
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
در اين ابداع، سلول خورشيدي پشت سرهم (تندم ) از مجموع سلول خورشيدي سيليسيمي (Si) و مس-گاليم-سلنيم (CGS )، به منظور جذب طيف وسيعي از نور خورشيد طراحي مي گردد كه منجر به افزايش بازدهي مي شود. ساختار سلول تندم از اتصال سري تكنولوژي هاي مختلف با انرژي شكاف باند هاي متفاوت مي باشد به گونه اي كه انرژي شكاف باند ماده جاذب براي سلول فوقاني بيش تر از سلول تحتاني مي باشد. بنابراين فوتون‌هايي كه انرژي بيش‌تري دارند در لايه‌هاي بالايي (سلول مس-گاليم-سلنيم) و ساير فوتون ها در لايه‌هاي پاييني (سلول سيليسيمي) جذب مي‌گردند. سلول‌هاي فوقاني و تحتاني توسط يك لايه شفاف اكسيد روي (ZnO) به صورت سري به يكديگر متصل مي‌گردند. ولتاژ مدار باز ساختار تندم از حاصل جمع ولتاژ مدار باز سلول ها حاصل مي‌گردد. بهبود بازدهي سلول طراحي شده ناشي از افزايش ولتاژ مدار باز و ضريب پرشدگي مي باشد. بازدهي اين سلول (24.3%) به مراتب بيش‌تر از بازدهي سلول سيليسيمي (6.4%) و سلول مس-گاليم-سلنيم (18.5%) تشكيل دهنده آن مي باشد.
اتصال سري دو سلول خورشيدي مس-گاليم-سلنيم و سيليسيم به منظور افزايش بازدهي با قابليت كنترل جريان
شماره اظهارنامه : 139650140003012054
شماره ثبت : 95789
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/10/19
نام مالک/مالکین : علي اصغر اروجي و دانشگاه دانشگاه سمنان و ايمان غريب شاهيان و سمانه شربتي
نام مخترع/مخترعین : ايمان غريب شاهيان و علي اصغر اروجي و سمانه شربتي
طبقه بندی بین المللی : H01L 31/18
H01L 31/00