30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - دستگاه حمل آسفالت گرم
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
طبق آيين نامه هاي روسازي آسفالتي دنيا (مثلاً آيين نامه شماره 234 روسازي آسفالتي ايران) درجه حرارت آسفالت تخليه شده در فينيشر براي دانه بندي هاي پيوسته نبايستي از 120 درجه سانتيگراد كمتر باشد. افزايش زمان و اعمال درجه حرارت زياد آسفالت در جريان حمل موجب مي گردد كه مقداري از قير مخلوط آسفالتي در كف كاميون جمع شده و آسفالت بالاي كاميون، كم قير و آسفالت كف كاميون، پر قير شود.اين جدايي قير موجب مي شود كه آسفالت از حدود مشخصات خارج شده و هنگام پخش بيش از نيمي از حجم كاميون آسفالت كم قير و قسمت كمي از حجم كاميون آسفالت با قير زياد پخش شود. در قسمت كم قير طول عمرآسفالت كوتاه و در قسمت پر قير قيرزدگي در آسفالت روي خواهد داد. اين اختراع باعث مي شود كه آسفالت گرم همواره در حين حمل تا محل استفاده از يك طرف يكنواختي مخلوط سنگدانه ها و قير خود و از طرف ديگر مشخصه هاي فني خود را حفظ نمايد و نيز از تبديل مخلوط آسفالتي در حال حمل به دو بخش كم قير و پر قير جلوگيري مي نمايد. اجزاي اين اختراع متشكل از محفظه بسته اي است كه با سطح افق داراي زاويه 15 درجه مي باشد و در زمان استفاده حول محور مركزي خود در حال چرخش است. در داخل اين محفظه در لوله هاي نازكي كه به بصورت پيوسته و حلزوني وار به ديواره آن متصل شده اند وجود دارند كه روغن داغ شده توسط سيستم نگهدارنده و پمپاژ روغن به داخل آن ها به طور مستمر وارد مي شود. (وجود انحراف از سطح افق، چرخش حول محور مركزي محفظه و نيز وجود لوله هاي داغ داخل محفظه موجب مي شود آسفالت همواره در حال حركت باشد و قير آن ته نشين نشود و نيز دماي آسفالت برخلاف روش ساده حمل كه دماي بالاي آسفالت سردتر از دماي پايين آن است، در اين روش به طور يكنواخت در تمام آن برابر ميزان مورد نظر ما باشد.
دستگاه حمل آسفالت گرم
شماره اظهارنامه : 139650140003012450
شماره ثبت : 95875
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/10/28
نام مالک/مالکین : رضا گنجي و عليرضا گنجي
نام مخترع/مخترعین : رضا گنجي و عليرضا گنجي
طبقه بندی بین المللی : E01C 19/00
E01C 7/00
C08L 95/00