موضوع درخواست: درخواست تغییر نشانی پس از ثبت

چنانچه متقاضی بخواهد نشانی خود را در علامت ثبت شده  تغییر دهد می بایست  درخواست خود را با موضوع  : درخواست تغییر نشانی پس از ثبت در سامانه الکترونیکی ثبت نماید. لازم به ذکر است در متن درخواست خود نشانی قبلی و جدید را می بایست ذکر نماید.

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…)

3-  انتخاب موضوع درخواست: درخواست تغییر نشانی پس از ثبت

4- تکمیل متن درخواست

5-  ثبت  اطلاعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطلاعات

8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

مدارک مورد نیاز:

1- اصل آخرین گواهی معتبر ثبت علامت تجاری(تمام صفحات)

2- کپی شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی طبق آخرین روزنامه رسمی

3-مدارک مثبت هويت  مالک حقيقي(کپي شناسنامه و کارت ملي)

4- کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی (شرکت یا موسسه و ...)مبنی بر معرفی اعضا هیئت مدیران و

دارندگان و دارنده حق امضاء مجاز

5- وکالتنامه در صورتی که تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد