موضوع درخواست: عزل وکیل _قبل از ثبت

چنانچه متقاضی بخواهد مانع ادامه پیگیری روند پرونده خود توسط نماینده قانونی که معرفی کرده است شود،  باید درخواست خود را با موضوع عزل وکیل_قبل از ثبت در سامانه الکترونیکی ثبت نماید.

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…)

3-  انتخاب موضوع درخواست: عزل وکیل _قبل از ثبت

4- تکمیل متن درخواست

5-  ثبت  اطلاعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطلاعات

8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه