موضوع درخواست: درخواست آگهی اصلاحی(در‌حال حاضر پس از ثبت ‌درخواست در سامانه الکترونیکی باید مراجعه حضوری داشته باشید)

چنانچه پس از درج آگهی در روزنامه رسمی و مشاهده اشکال تایپی در آن  متقاضی می بایست درخواست خود را با موضوع درخواست آگهی اصلاحی در سامانه الکترونیکی ثبت نماید.لازم به ذکر است در درخواست خود می بایست عنوان اشتباه و همچنین عنوان تصحیح شده درج گردد.

**جهت دریافت رمز در خصوص اظهارنامه هایی که به صورت اینترنتی ثبت نشده اند ، میبایست به اداره مراجعه نمایید.**

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…)

3-  انتخاب موضوع درخواست: درخواست آگهی اصلاحی

4- تکمیل متن درخوا ست(مورد اشتباه را ذکر نمایید)

5-  ثبت  اطلاعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطلاعات

8- دریافت شماره مکانیزه

مدارک مورد نیاز:

1- تصویر روزنامه منتشره دارای اشتباه