موضوع درخواست: درخواست انتقال قراردادی

مراحل ذیل را طی نمایید.

پاسخ استعلام را که اداره صادر نموده را به دفتر خانه تحویل دهید.

صلح نامه را در دفتر خانه تنظیم و سپس دریافت نمایید.

صلح نامه را به روش ذیل برای اداره ارسال نمایید:

1- ورود به سایت

2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…)

3-  انتخاب موضوع درخواست: درخواست انتقال قراردادی

4- تکمیل متن درخواست

5-  ثبت  اطلاعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطلاعات

8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

سپس منتظر پاسخ کارشناس بمانید ، پاسخ در خلاصه پرونده قابل رویت است ، طبق پاسخ کارشناس جهت تحویل اصل صلح نامه و دریافت رمز جدید پرونده، بصورت حضوری مراجعه نمایید.

مدارک مورد نیاز:

1-اصل آخرین گواهی ثبت معتبرعلامت تجاری(تمام صفحات)

2- اصل سند انتقال علامت

3-مدارک مثبت هويت  مالک حقيقي(کپي شناسنامه و کارت ملي)

4- کپی شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی طبق آخرین روزنامه رسمی

5-کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی (شرکت یا موسسه و ...)مبنی بر معرفی اعضا هیئت مدیران و دارندگان و دارنده حق امضاء مجاز

6-وکالتنامه در صورتی که تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد