موضوع درخواست: درخواست انتقال قهری اظهارنامه

 چنانچه مالک اظهارنامه فوت شود مالکیت اظهارنامه به وراث انتقال پیدا می کند .وراث با داشتن گواهی حصر وراثت و مدارک مربوطه می بایست از درخواست انتقال قهری اظهارنامه استفاده نمایند.

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…)

3-  انتخاب موضوع درخواست: درخواست انتقال قهری اظهارنامه

4- تکمیل متن درخواست

5-  ثبت  اطلاعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطلاعات

8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه