موضوع درخواست: درخواست اعتراض به اخطاریه رد

 در صورت اعتراض نسبت به مفاد اخطار اداري مزبور(ابلاغیه رد اظهارنامه)، وفق قسمت اخير ماده 121 آيين نامه اجرايي قانون، اعتراض خود را در دو نسخه ظرف مدت 30 روز با موضوع درخواست: درخواست اعتراض به اخطاریه رد به كميسيون موضوع ماده 170 آيين نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري تسليم نماييد. بديهي است در صورت انقضاء مهلت مذكور ، اعتراض نامه، كان لم يكن خواهد شد.

تذکر: اگر پرونده بین المللی است از موضوع "درخواست اعتراض به اخطار رد جهت پرونده های بین المللی مادرید  "استفاده نمایید.

توجه :  لطفاپس از ثبت درخواست و دریافت شماره مکانیزه از همین سامانه ،  جهت تکمیل و تشکیل پرونده فیزیکی به اداره علائم تجاری مراجعه فرمائید.

مدارک مورد نیاز :  کپی برابر اصل مدارکی را که به صورت اینترنتی ارسال فرموده اید را به همراه یک عدد پوشه و مدارکی که هنگام ثبت این درخواست ارائه نموده اید.

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…)

3-  انتخاب موضوع درخواست:  درخواست اعتراض به اخطاریه رد

4- تکمیل متن درخواست

5-  ثبت  اطلاعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطلاعات

8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه