موضوع درخواست: درخواست گواهی موقت

 چنانچه متقاضی بخواهد گواهی ای مبنی بر ثبت اظهارنامه  علامت تجاری، جهت ارائه به سازمان یا اداره مورد درخواست را داشته باشد می بایست از درخواست گواهی موقت استفاده نماید.بدیهی است پاسخ اداره ، صرفا اعلام وضعیت جاری پرونده می باشد.

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…)

3-  انتخاب موضوع درخواست: درخواست گواهی موقت

4- تکمیل متن درخواست

5-  ثبت  اطلاعات

6- بازبینی اطلاعات

7- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه