موضوع درخواست: درخواست رفع نقص

مرجع ثبت چنانچه پس از بررسي، ايرادات و نواقصي را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نمايد،مراتب را با قيد جزييات به متقاضي ابلاغ مي‌كند تا ظرف مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نمايد.(ابلاغ به معنی نمایش ابلاغیه در خلاصه پرونده می باشد.)

چنانچه متقاضي در مهلت مقرر قانوني به هر علتي نتواند نقايص اعلامي را رفع نمايد، بديهي است درصورت انقضاء مدت مذكور و عدم تكميل موارد فوق الذكر، اظهارنامه مذكور كان لم يكن تلقي مي گردد. و مراتب را با ذكر علت به متقاضي ثبت ابلاغ خواهدكرد.

تبصره بسیار مهم : مهلت رفع نقص براي اشخاص مقيم ايران 30 روز و براي اشخاص مقيم در خارج از ایران  60 روز از زمان ابلاغ محاسبه مي‌شود.(ابلاغ به معنی نمایش ابلاغیه در خلاصه پرونده می باشد.)

نکته: متقاضی بعد از مشاهده ابلاغیه رفع نقص (از طریق بخش پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده، می تواند نسبت به رفع نقص اقدام نماید .(ابلاغ به معنی نمایش ابلاغیه در خلاصه پرونده می باشد.)

برای ثبت درخواست رفع نقص باید روی گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و...)کلیک نموده و پس از ورود شماره اظهارنامه و رمز موضوع درخواست را (درخواست رفع نقص) انتخاب نمایید.

توجه داشته باشید هر درخواست فقط یکبار امکان ارسال دارد و تا اعلام نظر کارشناس برروی آن، امکان ثبت درخواست مجدد ، از آن نوع وجود ندارد، لذا در ثبت درخواست دقت فرموده و در بخش متن درخواست تمام اطلاعات لازم را تایپ نمایید.

نکته: پس از گذشت موعد قانونی مقرر ادامه فرآیند و ثبت علامت امکان پذیر  نخواهد بود.( لذا می بایست اظهارنامه ی جدید تشکیل شود)

توضیح تصویری در بخش "نحوه ثبت انواع درخواست اینترنتی" قابل مشاهده است.