موضوع درخواست:

- درخواست صدور المثنی آگهی رسمی

- یا درخواست صدور المثنی آگهی رسمی ثبت اضافه کالا و خدمات و طبقات

 

چنانچه متقاضی آگهی رسمی علامت تجاری یا آگهیرسمی ثبت اضافه کالا و خدمات و طبقات خود را گم کرده باشد برای دریافت المثنی از درخواست صدور المثنی آگهی رسمی و یا درخواست صدور المثنی آگهی رسمی ثبت اضافه کالا و خدمات و طبقات  استفاده نمایید.

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…)

3-  انتخاب موضوع درخواست:

-درخواست صدور المثنی آگهی رسمی

- یا  درخواست صدور المثنی آگهی رسمی ثبت اضافه کالا و خدمات و طبقات

4- تکمیل متن درخواست

5-  ثبت  اطلاعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطلاعات

8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه