موضوع درخواست: درخواست تحدید کالا ها و خدمات و طبقات

چنانچه متقاضی کالاهای خود را به تعداد مشخصی محدود گرداند به طور مثال از ده طبقه به شش طبقه محدود کند یعنی از 4 طبقه انصراف دهد.میبایست از موضوع درخواست درخواست تحدید کالا ها و خدمات و طبقات را انتخاب نمایید.

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…)

3-  انتخاب موضوع درخواست: درخواست تحدید کالا ها و خدمات و طبقات

4- تکمیل متن درخواست

5-  ثبت  اطلاعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطلاعات

8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه