موضوع درخواست: درخواست تغییر نام مالک

چنانچه نام مالک حقوقی تغییر یابد به طور مثال شرکت فرآورده های لبنی پارس تبدیل به شرکت یاس بنفش گردد.

و یا در اشخاص حقیقی چنانچه نام مالک تغییر یابد بطور مثال از محمد طالبی به محمد تهرانی تغییر یابد از گزینه درخواست تغییرنام مالک استفاده نماید .

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…)

3-  انتخاب موضوع درخواست: درخواست تغییر نام مالک

4- تکمیل متن درخواست

5-  ثبت  اطلاعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطلاعات

8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

مدارک مورد نیاز:

1-اصل آخرین گواهی ثبت معتبرعلامت تجاری(تمام صفحات)

2-کپی شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی طبق آخرین روزنامه رسمی

3-مدارک مثبت هويت  مالک حقيقي(کپي شناسنامه و کارت ملي)

4-کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی (شرکت یا موسسه و ...)مبنی بر معرفی اعضا هیئت مدیران و دارندگان و دارنده حق امضاء مجاز

5- وکالتنامه در صورتی که تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد

6- معرفی نامه نماینده شخص حقوقی در صورتی که تقاضا توسط ایشان تسلیم شده باشد